WAT?

Complex project Kustvisie

Met het complex project Kustvisie wil de Vlaamse overheid een lange-termijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van de Vlaamse kust tegen een zeespiegelstijging met 3 meter.

Het masterplan kustveiligheid uit 2011, dat volop in uitvoering is, verzekert onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050. Het masterplan kustveiligheid gaat uit van een gematigd scenario tot 2100 met een zeespiegelstijging met 80 cm bij hoogwater.

Het complex project Kustvisie kijkt verder. De centrale doelstelling is de kustbescherming tegen overstromingen na 2050 verder opdrijven. De Vlaamse overheid zal onderzoeken welke aanpak nodig is, aanvullend op de ingrepen uit het Masterplan Kustveiligheid, om onze kust en het achterland ook op lange termijn te beschermen tegen een hogere en versnelde zeespiegelstijging. 

De snelheid en grootte van de zeespiegelstijging zijn moeilijk vooraf in te schatten. Om vol-doende op voorhand voorbereid te zijn en snel te kunnen schakelen, wordt uitgegaan van een adaptieve kustbescherming. Met adaptief wordt een kustbescherming bedoeld die relatief vlot aanpasbaar is om zo het veiligheidsniveau op peil te houden en die de mogelijkheid biedt om de levensduur van infrastructuur te verlengen onder steeds sneller evoluerende zeespiegel-stijgingen.


Om het adaptieve karakter duidelijker vorm te geven onderzoekt het complex project Kustvisie drie scenario’s: de kust en het achterland beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 1 me-ter, tot 2 meter en tot 3 meter. Daarbij wordt onderzocht hoe de bescherming geleidelijk kan opgeschaald worden en wat de kantelpunten zijn waarop die opschaling nodig is.
 

De centrale doestelling van het complex project Kustvisie is de kust beter beveiligen. Dat zal gebeuren met aandacht voor de bestaande activiteiten en functies, zowel aan landzijde als op zee. 

De Vlaamse overheid kiest voor een beschermingsstrategie waarbij de kust en het achterland beveiligd worden tegen overstromingen. Andere strategieën zoals adaptatie (bestaande of nieuwe bebouwing en functies aanpassen aan stijgende zeespiegel) of terugtrekken (‘Managed retreat’ of de kustbeschermingszone met honderden meters tot enkele kilometers landwaarts verschuiven) worden niet beschouwd.

Hoe het complex project Kustvisie zal verlopen, leest u in onder Hoe?

Beschermen: waar?

Om de Vlaamse kust te beschermen tegen overstromingen vanuit zee  zal onderzocht worden waar de toekomstige kustlijn best komt te liggen en welke ruimte errond nodig is om de ingrepen uit te voeren die een veilige kust bij een zeespiegelstijging tot 3 meter garanderen. De kustlijn is de lijn die zich bij laag water aftekent en de uiterste grens tussen land en zee vormt. Het onderzoek zal ook aangeven vanaf welke zeespiegelstijging een verandering van de lig-ging van de kustlijn met bijhorende ingrepen nodig is om voldoende bescherming te bieden.Daartoe worden verschillende alternatieven onderzocht. Bij het samenstellen van de alternatieven wordt uitgegaan van vier mogelijke locaties voor de kustlijn bij een zeespiegelstijging tot 3 meter.