Er is zand nodig

Tijdens de verkenningsfase bekeken we reeds verschillende mogelijke methodes om de kust te beveiligen tegen de stijgende zeespiegel op lange termijn (na 2050).

De hoeveelheid zand nodig voor de te nemen maatregelen verschilt afhankelijk van de beschermingsmethode. Op basis van kennis en ervaring met baggerwerken is echter gebleken dat het vele jaren tot misschien zelfs decennia kan duren om dergelijke hoeveelheden zand aan te voeren vanuit de gekende zand-en grindwinningszones in de Noordzee naar de zone van de toekomstige kustbescherming.

Er zijn 4 zand- en grindwinningszones in de Noordzee (zie kaart):

•           Zone 1: Thorntonbank

•           Zone 2: Kwintebank, Buitenratel en Oostdyck

•           Zone 3: Sierra Ventana sector a en sector b

•           Zone 4: Hinderbanken (Noordhinder, Oosthinder-noord, Oosthinder-zuid, Westhinder)

Niet alle zones zijn nog bruikbaar om zand te winnen. Sommige zones zijn gesloten omdat ze een andere bestemming hebben gekregen, zoals zone 1, nu een referentiegebied voor de monitoring van de impact van de zandwinning en de windmolenparken op het milieu. Andere zones zijn gesloten omdat de maximale ontginningsdiepte van 5 meter bereikt werd, zoals in bepaalde delen van zone 2 en 3.

Voor het bouwen van de zeewering van de toekomst zal er veel zand nodig zijn, veel meer dan beschikbaar in de Belgische Noordzee. In de verkenningsfase van het complex project kustvisie hebben we daarom tijdens een eerste onderzoek gekeken waar zand beschikbaar is naast het zand uit de zand- en grindwinningszones in de Noordzee.

Andere mogelijke bronnen voor zand die geïdentificeerd werden zijn:

  • Zand buiten de aangeduide zones: in de nabije toekomst kan een beroep gedaan worden op een multi-criteria beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld in het kader van het TILES-project dat inzicht geeft in de beschikbaarheid van sediment in het Belgische deel van de Noordzee voor een zo duurzaam mogelijke exploitatie.
  • Het Nederlands Continentaal Plat (Noordzee).
  • Franse extractiezones in de Atlantische Oceaan en het Kanaal.
  • Engelse extractiezones aan de kusten van Engeland en Wales.
  • Zandgroeves in het binnenland.
  • Sedimentoverschotten van andere projecten (Nieuwe Sluis Terneuzen en Seine-Scheldeproject).

Informatie over de beschikbare volumes zand binnen de huidige extractiezones op het Belgisch Continentaal Plat vindt u in de studies van de FOD Economie, dienst Continentaal Plat. Beknopte informatie vindt u in deze brochure:pdf bestandZand_en_grindwinning_FOD Economie.pdf (1.55 MB)

 

Kaart van de Noordzee met zand- en grindwinningzones aangeduid
zand en grindwinningzones BMM