Het Masterplan Kustveiligheid in een notendop

In 2011 stelde de Vlaamse overheid het Masterplan Kustveiligheid voor. Het Masterplan Kustveiligheid beschrijft hoe de Vlaamse kust de nodige bescherming kan krijgen op korte termijn, hoe de kust onderhouden wordt en welke aanvullende ingrepen nodig zullen zijn tot 2050. Het masterplan kustveiligheid gaat uit van een gematigd scenario tot 2100 met een zeespiegelstijging met 80 cm bij hoogwater.

Het Masterplan Kustveiligheid kwam tot stand na verschillende onderzoeken en procedures. Eerst heeft het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust de zwakke schakels in kaart gebracht. Daarna werden mogelijke ingrepenpakketten opgesteld die vervolgens onderworpen werden aan een milieueffectenrapportering, een kosten-batenanalyse en een restrisicoanalyse om de nodige ingrepenpakketten per gemeente vast te leggen. Het resultaat zijn specifieke ingrepen per kustgemeente om de kust te beschermen. 

Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat de effecten van de klimaatverandering ernstiger zullen zijn dan tot nu toe gedacht. De ingrepen voorzien in het Masterplan Kustveiligheid zullen niet meer volstaan om ons te beveiligen tegen overstromingen.

Alles over het Masterplan Kustveiligheid leest u op de projectwebsite.