Het masterplan kustveiligheid in een notendop

In 2011 stelde de Vlaamse overheid het masterplan kustveiligheid voor. Het masterplan kustveiligheid beschrijft hoe de Vlaamse kust de nodige bescherming kan krijgen op korte termijn, hoe de kust onderhouden wordt en welke aanvullende maatregelen nodig zullen zijn tot 2050. Het masterplan kustveiligheid gaat uit van een gematigd scenario tot 2100 met een zeespiegelstijging met 80 cm bij hoogwater.

Het masterplan kustveiligheid kwam tot stand na verschillende onderzoeken en procedures. Eerst heeft het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust de zwakke schakels in kaart gebracht. Daarna werden mogelijke maatregelenpakketten opgesteld die vervolgens onderworpen werden aan een milieueffectenrapportering, een kosten-batenanalyse en een restrisicoanalyse om de nodige maatregelenpakketten per gemeente vast te leggen. Het resultaat zijn specifieke maatregelen per kustgemeente om de kust te beschermen. Alle kustgemeenten hebben hun akkoord gegeven voor de voorgestelde maatregelen binnen hun bevoegdheid.

Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat de effecten van de klimaatverandering ernstiger zullen zijn dan tot nu toe gedacht. De maatregelen voorzien in het masterplan kustveiligheid zullen niet meer volstaan om ons te beveiligen tegen overstromingen.

Alles over het masterplan kustveiligheid leest u op de projectwebsite.

complex project kustvisie versus masterplan kustveiligheid

Onderstaande tabel verduidelijkt de relatie tussen het complex project kustvisie en het masterplan kustveiligheid.

  Complex Project Kustvisie Masterplan Kustveiligheid
Uitgangspunt Nieuwste scenario's met ernstigere impact: zeespiegelstijging van 300 cm tot 2100 Gematigd klimaatscenario:zeespiegelstijging van 80 cm bij hoogwater in 2100
Doelstelling Kustveiligheid en economische, natuurlijke en maatschappelijke baten tot 2100 Kustveiligheid tot 2050
Oplossingen Breed scala aan (innovatieve) oplossingen

Bestaande kust versterken op basis van kennis zwakke schakels