Het klimaat verandert

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode. De verandering zie je het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur en van de gemiddelde hoeveelheid neerslag op aarde, maar er zijn ook minder zichtbare veranderingen, zoals verminderende windsnelheid en de stijging van de zeespiegel.

De klimaatverandering is een rechtstreeks gevolg van de oplopende concentraties aan broeikasgassen in onze atmosfeer. Die gassen laten de invallende zonnestralen door, maar houden de door de aarde teruggekaatste warmte tegen. Dat fenomeen is bekend als het broeikaseffect. Koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) zijn enkele belangrijke broeikasgassen.

Sinds het begin van het industriële tijdperk (1750) is de concentratie van broeikasgassen in onze atmosfeer sterk toegenomen. Er zijn steeds meer bewijzen dat de temperatuurstijging die we de laatste 50 jaar waarnemen, grotendeels toe te schrijven is aan menselijke activiteiten (bv. het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing).

Op basis van meetgegevens en verschillende klimaatmodellen zijn er wereldwijd diverse inschattingen gemaakt over de klimaatveranderingen en de talrijke gevolgen ervan. Wetenschappers kunnen echter niet zeggen hoe waarschijnlijk die inschattingen zijn.

De veranderingen waargenomen voor het wereldwijde klimaat zijn ook zichtbaar in België. In 2015 publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij het ‘MIRA Klimaatrapport 2015’. Nevenstaande figuur vat dat rapport samen.

 

 

MIRA 2015  figuur

Een mooi overzicht over de huidige toestand, hoe het klimaat zal evolueren, wat de gevolgen zijn en wat u zelf kan doen, kan u online bekijken op de specifieke website van de Vlaamse Milieumaatschappij  (http://klimaat2015.milieurapport.be/).

Op het Klimaatportaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.klimaat.vmm.be) kan u zelf aan de slag met de aangeboden datasets over de klimaattoestand, effecten of impact in Vlaanderen.

Kust en Klimaat. Gids voor een gebiedsgerichte aanpak.

Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester van de Vlaamse overheid gaan in ‘Kust en klimaat. Gids voor een gebiedsgerichte aanpak’ in op klimaatadaptatie: hoe gaan we om met de gevolgen van de klimaatverandering voor de Vlaamse kust? De klimaatverandering en de geïntegreerde aanpak die ze vereist kan een kans zijn om ook de andere uitdagingen waar de kust voor staat zoals vergrijzing, ecologische en economische uitdagingen aan te pakken. 

Het klimaat aan onze Noordzeekust

Op basis van de analyse van lange-termijnmeetgegevens voor het Belgische deel van de Noordzee hebben wetenschappers een reeks vaststellingen gedaan. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat in Oostende de zeespiegel bij hoogwater stijgt met 2 mm/jaar (periode 1925-2014). Dat is sneller dan de stijging van de gemiddelde zeespiegel. Ze hebben ook een stijging bij laagwater waargenomen. Belangrijk om te vermelden is dat de zeespiegelstijging niet stopt in 2100. Ze gaat nog eeuwen door, ook als de uitstoot van broeikasgassen stabiliseert of afneemt.

De temperatuur van het zeewater stijgt duidelijk met zo’n 0,032 tot 0,036 °C/jaar en dat in combinatie met een 7- tot 8-jarige cyclus te wijten aan de Noord-Atlantische Oscillatie (NAO).

De veranderingen in de NAO en de opwarming van de oceanen zorgen voor een afname van stroomsnelheden in de thermohaliene stroming en een relatieve afname van de waarden van het zoutgehalte in de Noordzee.

Voor de veranderingen in golfhoogte stelden de wetenschappers geen langdurige trend vast.

Wat nu als een 1000-jarige storm beschouwd wordt, zal bij een gematigd klimaatscenario ongeveer eens om de 50 jaar optreden en zelfs jaarlijks in het worstcasescenario.