WAT?

Complex project kustvisie

Het complex project kustvisie wil een langetermijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van de Vlaamse kust. De Vlaamse overheid voorziet maatregelen tot 2100. De kustbescherming zal op een duurzame manier mee evolueren met de stijgende zeespiegel.

Plannen zoals het masterplan kustveiligheid uit 2011 verzekeren onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050.

Het complex project kustvisie kijkt verder. De centrale doelstelling is de kustbescherming tegen overstromingen na 2050 verder opdrijven. De Vlaamse overheid zal onderzoeken welke bijkomende maatregelen daarvoor genomen moeten worden, boven op de maatregelen die al van kracht zijn en uitgevoerd worden in het kader van het masterplan kustveiligheid.

Het complex project kustvisie zal maatregelen onderzoeken om de kust te beschermen op de huidige dijk, op of nabij het strand, en in de zee. Dat moet gebeuren met 3 prioritaire functies in het achterhoofd: de maatschappelijke baten, de natuurlijkheid en de economie. Zo wordt een beschermende kustzone met verschillende functies ontwikkeld

In de toekomst zullen er nieuwe inzichten ontstaan over de klimaatverandering en het effect ervan op onze kust. Aangezien het tempo van de zeespiegelstijging onduidelijk is, moeten oplossingen kunnen evolueren met de zeespiegelstijging, of gaandeweg uitgevoerd kunnen worden. De maatregelen van het complex project kustvisie moeten dus flexibel zijn, zodat ze niet continu aangepast hoeven te worden aan die ontwikkelingen. Elke maatregel moet ook robuust genoeg zijn om bestand te zijn tegen extreme klimaatveranderingen.

Hoe het complex project kustvisie zal verlopen, leest u in onder Hoe?

Beschermen: hoe?

Het complex project kustvisie bekijkt 3 methodes om de kust te beschermen (zie ook figuur):

  1. Maatregelen op de huidige dijk: bv. de dijken versterken, stormmuren bouwen, of strand verhogen.
  2. Maatregelen op of nabij het strand: doel is de zeewering zeewaarts te versterken, bv. door een nieuwe duinengordel aan te leggen die aansluit op het strand.
  3. Maatregelen in de zee: de aanleg van een nieuwe zeewering op enige afstand van het strand. Er ligt dan een strook water tussen de nieuwe en de bestaande zeewering.

Een combinatie van die 3 beschermingsmethodes is ook mogelijk.

Beschermen in beeld
beschermingsstrategie