Prioritaire functies in het complex project kustvisie

Veiligheid voor alle functies

De centrale doelstelling van het complex project kustvisie is de kust beter beveiligen. Dat moet gebeuren met 3 prioritaire functies in het achterhoofd: de maatschappelijke baten, de natuurlijkheid en de economie.

Maatschappelijke baten

De kustzone is een drukbezette zone met verschillende activiteiten en functies, zowel aan landzijde als op zee. Oplossingen om de kustbescherming te verhogen, zullen het ruimtegebruik beïnvloeden. Maar de grote omvang van de kustbescherming van de toekomst biedt ook de mogelijkheid om te streven naar win-winsituaties voor zowel economische functies (recreatie, toerisme, blauwe economie, landbouw, visserij …) als natuur en milieu.

Tijdens de onderzoeksfase weegt een maatschappelijke kosten-batenanalyse de voor- en nadelen van alle voorgestelde oplossingen af. Ook de voorstellen aangedragen door betrokken actoren of de bevolking worden onderzocht op hun maatschappelijke meerwaarde.

Natuurlijkheid

Het complex project kustvisie wil van de kust opnieuw een gezond en duurzaam functionerend ecosysteem maken.

Het complex project kustvisie gaat verder op het uitgangspunt van het masterplan kustveiligheid: zoveel mogelijk werken met natuurlijke processen die zich aan de kust voordoen en pas als laatste redmiddel harde maatregelen hanteren of ‘zacht waar het kan, hard als het moet’. Het kustecosysteem mag dus niet extra onder druk komen te staan door de maatregelen die nodig zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Bovendien geven we prioriteit aan maatregelen die het ecosysteem kunnen versterken.

Economie

De prioriteit van het masterplan kustveiligheid is de bevolking beschermen. Maar bij grotere zeespiegelstijgingen komt ook het economische en toeristische functioneren van de kusthavens onder druk te staan. Denk maar aan de maritieme toegankelijkheid en operationaliteit van de in zee gebouwde voorhaven van Zeebrugge.

De haven van Zeebrugge is de belangrijkste zeehaven die direct aan de zee ligt. Het is dan ook noodzakelijk dat de haven toegankelijk is voor zowel zee- als binnenscheepvaart. Ook in de toekomst moet die toegankelijkheid gegarandeerd zijn. We moeten dus maatregelen nemen die rekening houden met de evoluerende scheepvaart.

Het complex project kustvisie brengt ook dit economische aspect in rekening. De kustvisie zal moeten aangeven welke maatregelen we kunnen treffen om het functioneren van de zeehaven van Zeebrugge, maar ook van de andere havens, op het gewenste peil te houden.